از پروژه بی تی سی پی حمایت کنید

بیتی سی پی افتخار دارد که مجانی و اوپن سورس است ,توسط جمعی از داوطلبان آتیشی از سراسر دنیا ساخته و نگهداری می شود

کمک های مالی سازمانی

سازمانهایی که دوست دارند جهت کمک به پیشبرد پروژه ما را یاری کنند برای حامی رسمی ما شدن باید از صفحه بنیاد بیتی سی پی سرور دیدن کنند
بنیاد بیتی سی پی سرور  

کمک های مالی شخصی

اگر شما سازمانی نیستید, شما می توانید مشارکت کنندگان زیر را بصورت شخصی حمایت کنید, اهدا های شما توسط سرور هایی که خود مشارکت کنندگان ساخته اند مستقیما به مشارکت کنندگان می رود و رابطه ای با بنیاد بیتی سی پی نخواهد داشت

مشارکت داوطلبانه بیتی سی پی؟  .خودتان را در لیست اضافه کنید